Organisasjonsstruktur

Slik er Det norske hageselskap bygget opp:

Org-struktur-2016Representantskapet
Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet og er sammensatt av landsstyret og to delegater fra hver region: Regionleder pluss en representant valgt på regionens representantskapsmøte. Hageselskapets representantskap møtes innen 15. mai annet hvert år og behandler blant annet regnskap, årsrapport, budsjett, strategiske føringer og valg av landsstyre.

Landsstyret
Landsstyret styrer Hageselskapet mellom representantskapsmøtene i henhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Landsstyret ansetter Hageselskapets direktør. Landsstyret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem som velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. I tillegg kommer en representant for de ansatte. Styret består av åtte medlemmer pluss ett varamedlem.

Administrasjonen
Administrasjonens overordnede oppgave er å virkeliggjøre Hageselskapets visjon, formål og strategiske føringer ved å gjennomføre vedtakene som blir fattet av representantskapet og landsstyret.De viktigste arbeidsoppgavene for administrasjonen:
– Daglig ledelse, økonomi, regnskap, markedsføring og kommunikasjon
– Utgivelse av Norsk Hagetidend og bøker
– Vedlikeholde faglige medlemstilbud og kurs
– Delta i samfunnsnyttig prosjekter
– Støtte og videreutvikle den frivillige organisasjonen og holde medlemsregisteret oppdatert.

Den frivillige organisasjonen består av:

Regionavdelingen
Regionavdelingen ledes av et styre med leder og fire styremedlemmer. Styret velges på regionens representantskapsmøte med delegater fra alle lokallagene i regionen. Hageselskapets regionavdelinger er bindeleddet mellom administrasjonen og de lokale hagelagene. De skal være et serviceorgan som bistår hagelagene administrativt og koordinerer aktivitetene i regionen.

Lokallag
Lokallaget ledes av et styre med leder fire styremedlemmer. Det lokale hagelaget er Hageselskapets viktigste ledd i kontakten med medlemmene. Hagelaget skal tilby sine medlemmer aktiviteter som kurs, foredrag og hagebesøk, og markedsføre Hageselskapet som en kilde til kunnskap, inspirasjon og sosialt fellesskap i sitt lokalmiljø.