Årsmøte i Hageselskapet Møre og Romsdal

Årsmøte i Hageselskapet Møre og Romsdal

Protokoll fra årsmøte 2017-2018 Lørdag den 29. september 2018. Møtested på Vestnes Fjordhotell.

Arbeidsgrupper i full sving, ivrig på å svare på spørsmål. Ett tema for dagen var den nye loven om nyhetsbrev, epostlister og SMS. Hvordan er reglene for utsending av nyhetsbrev? Må man ha samtykke? Og hvilke regler gjelder?

 

 

Protokoll fra Årsmøte 2017/2018

1. Valg av møteleder: SveinKongshaug

2 Valg av referent: Liv Kari Lyster og to til å skrive under protokollen: Liv Øksenvåg Jansen og Aud Solli

3  Valg av tellekorps: Frank Rune Moe og Trygve Brunvoll

4  Godkjenning av innkalling: godkjent

5  Godkjenning av sakliste: godkjent

6  Årsmelding 2017/2018 leses opp av Liv Kari Lyster og godkjennes

7  Regnskap 2017/2018 Frank Rune går gjennom resultat og balanse.

På grunn av sykdom er ikke regnskapet revidert enda. Når det er revidert, blir regnskapet sendt ut til alle hagelag. Regnskapet godkjennes med forbehold om at det blir revidert.

8  Endring av vedtektene § 5. Svein orienterer om de to forslagene: alternativ 1: årsmøte og tillitsvalgtsamling innen utgangen av mars, alternativ 2: årsmøte ett år og tillitsvalgtsamling det andre året, innen utgangen av mars.

Det foreslås fra årsmøtet at vi først stemmer over om vi skal ha ei vedtektsendring. Og det reises innvending om at alternativ 2 vil føre til at vi må ha ei ny vedtektsendring angående valg og hvor lang periode vi skal velges for.

Vedtak: Årsmøtet går enstemmig inn for vedtektsendring, og årsmøtet vedtar enstemmig alternativ 1: årsmøte og tillitsvalgtsamling holdes innen utgangen av mars. Neste årsmøte blir da mars 2020

9 Arbeidsplan og budsjett 2018/2019 Styrets forslag:

-Tillitsvalgtsamling 30. mars 2019 med nytt fra Hageselskapet, prosedyrer for registrering av program i Hagetidend, et hagelag får anledning til å presentere seg, framlegging av resultat fra spørreundersøkelsen 29.9.2018 av styret, og vi legger opp til et hagefaglig tema.

-turne med Hannu Sarenstrøm i første uke av april, 4 foredrag (mandag-torsdag). Vi vil prioritere nystarta lag og lag som sliter. For å gjøre det mulig for lag med få midler, foreslår vi å sette en egenandel på 2000, og så betaler fylkeslaget resten. Overnatting kommer i tillegg. Lag som er interessert, bes melde fra til Aud innen 1. november

– fylkesstyret besøker et hagelag, vi ønsker tilbakemelding på spørreskjema om hva vi kan bidra med

-Hva skjer

– neste årsmøte blir innen utgangen av mars 2020, er det interesse for å ha todagerssamling? Vi ber delegatene uttale seg om dette i spørreskjema.

Budsjett: Frank går gjennom budsjettet. Vi vet ikke nå hvor mye turneen vil koste, så tallene i budsjettet er anslagsvis. Budsjettet vil nå være for 15 måneder. Budsjettet vedtas.

10 Valg

Funksjon

Navn

Hagelag

Velges hvert år

Leder

Svein Kongshaug

Averøy hagelag

På valg 2020

Nestleder

Aud Irene Teilgård

Molde og omegn hagelag

På valg 2021

Styremedlem

Trygve Brunvoll

Molde og omegn hagelag

På valg 2021

Styremedlem

Nina Tangen Arnesen

Hageselskapet Sande

På valg 2020

Styremedlem

Liv Voldsund Johanson

Ålesund og omegn hagelag

På valg 2021

Styremedlem

Rita Grimsmo

Hageselskapet Kristiansund

På valg 2020

Styremedlem

Svanhild Breivik

Hustad hagelag

Velges hvert år

 1.Vara

Jannecke Hofset

Ålesund og omegn hagelag

Velges hvert år

 2. vara

May Brungot

Ørsta hagelag

Velges hvert år

 3.vara

Åse Sæterøy

Bud og omegn hagelag

Revisorer: Svein Olav Svinvik og Johan T. Hals
Valg av leder, styre og revisor vedtatt ved akklamasjon

Valgkomite: Ingunn Heinåli (på valg i 2020), forslag om Rolf Ruste. Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne valgkomite.

– Resten av tiden ble brukt til workshop med tema: Forventninger og tanker om hva regionstyret skal jobbe med

Referent
Liv Kari Lyster