FAKTA: Prydstorklokke

Vakker og høyrest, med stilker tettvokst av blå klokker, likner prydstorklokke mange andre arter i klokkefamilien. Særlig minner den om vår hjemmehørende storklokke. Foreløpig er arten et problem nord i landet, men med fare for spredning til andre deler av landet, er denne spredningsvillige klokken nå forbudt.

 

GAP Photos/Martin Staffler
GAP Photos/Martin Staffler

Botanisk navn: Campanula latifolia macrantha

Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha) er lite kjent, men mørketallene er store. Foto: GAP Photos/Richard Bloom

Familie: Klokkefamilien

Opprinnelse: Kaukasus

Spredningmåte: Med utløpere og frø.

Biologi: Lengelevende flerårig urt der frøene spres fra stive stengler.

Invaderer: Lite påvirkede naturtyper, skogkanter og næringsrik jord.

Håndtering: Hold planten innenfor ditt hagegjerde ved å fjerne avblomstrede blomsterstander. Eventuelle planter og planterester leveres hos nærmeste gjenvinningsanlegg.

Utbredelse: Hovedsakelig funn nord i landet, der den lenge har vært en vanlig og skattet hageplante. Men det antas at det er store mørketall for utbredelse. Artsdatabankens kart

Fordypning: Prydstorklokke er nært beslektet med vår hjemmehørende skogstorklokke (Campanula latifolia latifolia). For å hindre krysning mellom de to artene og innblanding av nye gener i vår stedegne art
ønsker man å begrense spredningen av den mye senere innførte prydstorklokken. Les mer på Artsdatabanken

Forvekslingsarter: Storklokke (Campanula latifolia), skogstorklokke (Campanula latifolia latifolia), ugressklokke
(Campanula rapunculoides), nesleklokke (Campanula trachelium).