Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

Statuttenes hovedformål er prinsipielt å øke interessen for hageblomster, for eksempel ved tildeling til enkeltmennesker eller institusjoner.

Styret beslutter hvert år om det skal tildeles midler fra legatet. Eventuell utlysning av midler for 2017 vil bli annonsert i Norsk Hagetidend nr 5-2017 og på Hageselskapets nettsider i begynnelsen av mai.

Følgende hovedkriterier vektlegges ved vurdering av søknader:

• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Viktige vurderingselementer:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering